ลูกจ้างชั่วคราว

นางวรกานต์ นามขาว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุมิตรา แก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอัมพิกา เอี่ยมสำอางค์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสีนวล แตงฉ่ำ
แม่ครัว

นางสาวสุรัตน์ แตงฉ่ำ
แม่ครัว

นายจักริน อินทร์นุ่ม
พนักงานฟาร์ม

นายอิทธิ ชูพินิจ
พนักงานขับรถยนต์