ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นายชนะกิจ แสงอรุณ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู่้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวหทัยชนก ศรีษะย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสวาท วงษ์ศรีงาม
หัวหน้างานกิจกรรม อกท.

นางสาวฐิติกาญจน์ รักสายสกุลทวี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสวาท วงษ์ศรีงาม
หัวหน้างานปกครอง

นายณัฐนันท์ พุ่มทอง
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายพิชาภพ ปรีเปรม
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวลลิตา โพธิ์หอม
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/เจ้าหน้าที่สวัสดิการอาหารโครงการปฏิรูปฯ