แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวลลิตา โพธิ์หอม

นางสาวลลิตา  โพธิ์หอม
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ