แผนกวิชาพืชศาสตร์
นายพิชาภพ ปรีเปรม
นายพิชาภพ   ปรีเปรม
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
นางสาวพันธิภา สอนเมือง

นางสาวพันธิภา   สอบเมือง
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวสุจิต จึงเจริญ
นางสาวสุจิต   จึงเจริญ
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
นางสาวรสริน ช่วยการ
นางสาวรสริน  ช่วยการ
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
นางสาวหทัยชนก ศรีษะย์
นางสาวหทัยชนก   ศรีษะย์
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
นายธานินทร์ ทรัพย์เหมือน
นายธานินทร์   ทรัพย์เหมือน
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
นางสาวธิติกาญจน์ รักสายสกุลทวี
นางสาวธิติกาญจน์   รักสายสกุลทวี
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์